İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yaz Okulu

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(Senato:10.05.2017 tarih / 2017/356-2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim programlarının usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu yönerge, Marmara Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan önlisans, lisans ve lisansüstü programlara ilişkin yaz okulu uygulamalarına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci, 14’üncü ve Ek 26’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen;

  1. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüyü,
  2. b) Birim Kurulu: Üniversite birim kurullarını,
  3. c) Birim yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında veya enstitülerde müdürü,

ç) Birim yönetim kurulu: Birimlerin yönetim kurullarını,

  1. d) Kurul: Yaz okulu koordinasyon kurulunu,
  2. e) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
  3. f) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,
  4. g) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

ğ) Üniversite yönetim kurulu: Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

  1. h) Yarıyıl sonu sınavı: Yaz okulu ders dönemi sonrası yapılan son sınavı (final),

ı) Yaz okulu: Marmara Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Yaz okulu koordinasyonu

MADDE 4 – (1)  Yaz okulu, rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen yaz okulu koordinatörü ve koordinatör yardımcısı ile öğrenci işleri daire başkanı tarafından yürütülür.

 

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer hususlar akademik takvime göre yürütülür.

Süre

MADDE 6 – (1) Yaz okulunun süresi, sınavlar dâhil olmak üzere yedi haftadan az olamaz.

Ücretler ve ek ders

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ve ders veren öğretim üyesine/görevlisine ödenecek ek ders ücreti 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bir ders, en fazla iki öğretim elemanı tarafından yürütülebilir. Ancak, normal eğitim-öğretim programlarında haftalık ders saati altı saat ve üzerinde olan dersler için, dersi verecek öğretim elemanı sayısı birim yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) İkinci eğitim tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim (UZEM) program ücretleri ile ilgili olarak üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenecek ders saati ücreti esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Açılması, Ders Alma Esasları, Devam ve Başarı Durumu

Derslerin açılması

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler her yıl; fakülteler ile yüksekokullarda ilgili bölüm kurulunun, meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıklarının, enstitülerde ise ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile en geç bahar yarıyılına ait yarıyıl sonu sınav döneminden onbeş gün öncesine kadar belirlenir.

(2) Yıllık sistemde eğitim veren birimlerde yaz okulu açılmaz.

(3) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; lisans programlarında, her yıl üniversite yönetim kurulunca tespit edilir. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öğrenci sayısı sınırlanmaz.  İstisnai durumlar, birim yönetim kurulunun önerisi ile üniversite yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Yaz okulunda bir ders, kaydolan öğrenci sayısının yetersiz olması halinde açılmaz. Öğrenci sayısının 30’dan az olması durumunda ders gruplara bölünmez, gruplardaki öğrenci sayısı 15’ten az olamaz. Üniversite yönetim kurulu bu sayıları arttırabilir. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öğrenci sayısı sınırlanmaz.

(5) Senato tarafından yaz okulunda açılması onaylanan dersi verecek öğretim üyesi/görevlisi, ilgili bölüm kurulunun veya anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve birim yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

Başvuru ve ders alma esasları

MADDE 9 – (1) Yaz okulu başvuruları üniversitenin web sayfasında bulunan duyuruya göre yapılır. Başvuru, kayıt ve benzeri süreçler akademik takvime göre yürütülür.

(2) Yaz okulunda öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya GANO’larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir. Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir. Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri ile lisans programlarının dikey geçiş intibak programı öğrencileri de yaz okulundan ders alabilir.

(3) Mezun olabilmesi için beş dersi kalan öğrenciler yaz okulunda bu derslerin tamamını alabilir. Diğer öğrenciler yaz okulunda en çok dört ders alabilir.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı Marmara Üniversitesi öğrencisi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okulu hariç olmak üzere, yaz okulundan ders alamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfını bitirmiş, dil yeterliliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan Marmara Üniversitesi öğrencisi; bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülmesi ve birim kurulunun onayı üzerine, bölüm / program başkanlığınca belirlenmiş olan derslerden en fazla iki dersi alabilir. İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi de bu kapsamda değerlendirilir.

(5) Yaz okulunda, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı olmayan Marmara Üniversitesi öğrencilerinden, GANO’su en az 3,00 olanlar üst yarıyıllardan ders alabilir. GANO’ su en az 3.00 olan sağlık önlisans programı öğrencileri, yaz okulunda dönem içine tekabül eden gün sayısı kadar Staj 1 veya Staj 2 derslerini alabilir.  Staj 1 veya Staj 2 dersini seçen öğrenciler beraberinde teorik ders alamazlar.

(6) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okuluna ait esaslar yabancı diller yüksekokulu yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(7) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin yaz okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bunun için, diğer birimden alınacak dersin, ders saati, kredisi veya AKTS değerlerinden herhangi birinin eşit veya fazla olması kaydıyla, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından içerik ve dil açısından denkliğinin kabul edilmiş olması şartı aranır.

(8) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Marmara Üniversitesi bünyesinde açılan yaz okulunda yer almaması halinde, öğrenci, dersin ders saati, kredisi veya AKTS değerlerinden herhangi birinin eşit veya fazla olması kaydıyla, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından denkliğinin kabul edilmesi halinde farklı üniversiteden ders alabilir.

(9) Yaz okulunda, tüm birimlerde uzaktan eğitim yolu ile verilen ortak zorunlu dersler hariç lisans öğrencileri önlisans programlarından, önlisans öğrencileri lisans programlarından ders alamazlar.

(10)  Bir öğrenci, azami öğrenim süresi boyunca en fazla dört dersi başka üniversiteden alabilir.

(11) Yaz okulunda, dersler başladıktan sonra kayıt dondurma, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılmaz.

Devam ve başarı durumu

MADDE 10 – (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve en az bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer.

(3) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen, yaz okullarında alıp başarmış olduğu dersleri için başarı notu verilir. Öğrencinin harfli başarı notu, yaz okulunda dersin açıldığı birimin harfli başarı notu hesaplama yöntemi uyarınca belirlenir.

(4) Yaz okulunda alınan derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır ve genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) katılır. Ancak birim yönetim kurulunun uygun gördüğü durumlarda yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) hesabına katılabilir.

(5) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve YANO / GANO hesabında bu son not kullanılır.

(6) Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için, yaz stajı uygulamasını tamamlamış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan önlisans ve lisans öğrencileri, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Lisansüstü EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

 

YÖNERGEYİ İNDİRMEK İÇİN: 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ.pdf

Bunu Arkadaşlarınla Paylaşmalısın.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

Musbf © 2019 Her hakkı saklıdır.
MUSBF